пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

ร่วมการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายอภิรักษ์ มิ่งขวัญ รองนายก... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 134)

ร่วมประชุมการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดตั... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 186)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการนำเสนอร่างแผนงานโครงการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายประดิษฐ์ สานทอง ประธานกรรมการกองทุนหลักป... วันที่ 22 ก.พ. 66 (ดูู 135)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

... วันที่ 21 พ.ย. 65 (ดูู 214)

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

... วันที่ 21 พ.ย. 65 (ดูู 200)

โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโควิด-19 ในตำบล

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม โดยนายประดิษฐ์ สานทอง นายกอง... วันที่ 1 ก.ย. 65 (ดูู 263)

โครงการจัดซื้อวัสดึกีฬา 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม โดยนายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนต... วันที่ 1 ก.ย. 65 (ดูู 284)

ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร 31 สิงหาคม 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. กรมพัฒนาชุมชนอำเภอศรีรัตนะ ได้จัดโครงการพลังบวร ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่ว... วันที่ 1 ก.ย. 65 (ดูู 738)

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565

วันที่​ 26​ สิงหาคม​ 2565​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ประชุมสภา​ อบต.ศรีโนนงาม​ สมัยประชุมสามัญ​ สมัยท... วันที่ 1 ก.ย. 65 (ดูู 266)

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีรัตนะ นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 6 มิ.ย. 65 (ดูู 335)

พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนและลงนาม MOU ประจำปี 2565

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนงามหมู่ที่ 1 ตำบลศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรี... วันที่ 1 มิ.ย. 65 (ดูู 897)

กิจกรรม 5 ส วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการและพนักงานตำบลร่วมกันสร้างกิจกรรม 5 ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 351)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 33 ปี อำเภอศรีรัตนะ

วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม น... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 920)

ประชุมสภาสามัญสมัยที่2/2565 (ครั้งที่2)

วันที่ 3 พฤษภาคม​2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายวุฒิชัย คำพันธ์ ประธานสภา อบ... วันที่ 3 พ.ค. 65 (ดูู 395)

กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบไฟและประปาหมู่บ้าน

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ลงพื้นที่ซ่อมระบบไฟและประปาหมู่บ้าน... วันที่ 25 ม.ย. 65 (ดูู 454)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

วันที่ 22 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายวุฒิชัย คำพันธ์ ประธานสภา อบต.ศรีโนนงาม ได... วันที่ 22 ม.ย. 65 (ดูู 360)

ออกแจกถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จาก... วันที่ 12 ม.ย. 65 (ดูู 392)

สำรวจพื้นที่ถนนชำรุด

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามพาทีมงานช่างลงพื้นที่สำรวจบริเวณ... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 388)

30 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19

วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโ... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 346)

23 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดโควิด 19

วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโ... วันที่ 24 มี.ค. 65 (ดูู 367)