пї รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 

คลิกไฟล์
 
 
ที่
 
ภารกิจการให้บริการ
 
      จำนวนประชากรผู้ใช้บริการ/เดือน
 
ต.ค.
65
พ.ย.
65
ธ.ค.
65
ม.ค.
66
ก.พ.
66
มี.ค.
66
รวม
การรับชำระภาษีป้าย/
ปิดประกาศ

0
 

0
 

0
 

3
 

5
 
4 12
การจดทะเบียนพาณิชย์/
ขออนุญาตจัดตั้งใหม่
1
 
0
 
1
 
0
 
2
 
0
 
4
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/
ที่อาศัย
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
การรับแจ้งร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ 5 3 4 1 0 0 13
การสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค 0 0 0 0 0 0 0
๑๖ การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 3 1 2 3 1 1 11
๑๗ การให้บริการขึ้นทะเบียน
เด็กแรกเกิด
1 0 0 1 0 0 2
๑๘ การให้ยืมครุภัณฑ์/วัสดุ 0 0 0 0 0 0 0
รวม 10 4 6 8 8 5 42
 
หมายเหตุ 0* คือ ไม่มีผู้มารับบริการในเดือนนั้น
 
 

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 เมษายน 66 View : 70
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :