องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

ระบบควบคุมภายในอบต

Q แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน ๔ ปี)

****ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔


Q แผนการตรวจสอบภายใน

****ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
****ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

****ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
Q รายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ : ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑
****แบบ ปอ.๑
****แบบ ปอ.๒
****แบบ ปอ.๓
View : 227