องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
สมาชิกสภา

นายสุดใจ หัสดง
ประธานสภา อบต.
090-1873734

นางพรพิมล บุญสาง
รองประธานสภา อบต.
063-0218609

นายปรัชญา ปาณาตี
เลขานุการสภา อบต.
088-4165315

นายทองพันธ์ สายสังข์
ส.อบต. หมู่ 1
084-8347500

นางวิภา สาระคิด
ส.อบต.หมู่ 2
087-2474945

นายสุลี ภาชื่น
ส.อบต.หมู่ 2
084-1303640

นายสังวาลย์ หอมหุล
ส.อบต.หมู่ 3
084-7906376

นายดำรง ถันทอง
ส.อบต.หมู่ 4
089-3493505

นายวงษ์ราช วรจักร์
ส.อบต.หมู่ 4
083-3672800

นายทอง ศรีบุญเรือง
ส.อบต.หมู่ 5
086-8751895

นายบุญทัน รัตนะ
ส.อบต.หมู่ 6
089-9861932

นายสมหมาย รุ่งแสง
ส.อบต.หมู่ 6
087-2626035

นายทองพูน กัลยาเนียม
ส.อบต.หมู่ 7
084-8339727

นางนิลุบล มิ่งขวัญ
ส.อบต.หมู่ 7
083-3705134

นางสุรี โพธิ์อุดม
ส.อบต.หมู่ 8
063-1516871

นายสุทธี แทนพันธ์
ส.อบต.หมู่ 8
080-7223054

นายบรรเทิง อุดรสาร
ส.อบต.หมู่ 9
080-1708394

นายแหลมทอง โยธี
ส.อบต.หมู่ 9
084-6662113

นางพยอม โยธา
ส.อบต.หมู่ 10
085-2026685

นางสุชาดา สุภาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 10
082-1403720