องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
กองช่าง

นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
088-4165315

นายกิตติพงษ์ พิมคงคา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
088-4165315

นายประจักษ์ เลี้ยวไทยสง
ผู้ช่วยช่างประปา
064-0913837

นางสาวอิงอร วรรณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
098-1197641