องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
โครงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 9)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลศรีโนนงาม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลศรีโนนงาม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 8)

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 8)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 (นายสมัย นิลเพ็ชร)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 (นายสมัย นิลเพ็ชร)... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 7)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 (นางเสาร์ วงษ์แก้ว)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 (นางเสาร์ วงษ์แก้ว)... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 6)

โครงการ 365 วัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีโนนงาม

โครงการ 365 วัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีโนนงาม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 6)

กิจกรรมทำน้ำพริกตาแดงกบ ต.ศรีโนนงาม

กิจกรรมทำน้ำพริกตาแดงกบ ต.ศรีโนนงาม... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 5)

กิจกรรมแซวเสื้อผ้าลายลูกแก้ว ต.ศรีโนนงาม

กิจกรรมแซวเสื้อผ้าลายลูกแก้ว... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 6)

โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลศรีโนนงาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลศรีโนนงาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ทำกา... วันที่ 10 มี.ค. 64 (ดูู 90)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนนงาม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีโนนงาม... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 194)

โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 191)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 175)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่... วันที่ 30 มี.ค. 63 (ดูู 201)

กิจกรรมวัยเด็กแห่งชาติ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนแก โรงเรียนบ้านหนองรุง โรงเรียนบ้านหนองให... วันที่ 15 ม.ค. 63 (ดูู 455)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (พอ.สว)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ ... วันที่ 23 ธ.ค. 62 (ดูู 659)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กำหนดดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภ... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 208)

บ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉล... วันที่ 19 มิ.ย. 62 (ดูู 303)

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 / 2562

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2562 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 310)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ... วันที่ 16 ม.ค. 62 (ดูู 519)

มอบบ้านผุู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (มูลนิธิชีวิตไม่สิ้นหวัง)

มอบบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชีวิตไม่สิ้นหวัง โดยคุณชนฆ์เจริญ วันชัยจิระ... วันที่ 26 ต.ค. 61 (ดูู 374)