องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
กฎหมายและระเบียบ
 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562   25 พ.ค. 63 23
การจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561   22 พ.ค. 63 22
ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   22 พ.ค. 63 21
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   22 พ.ค. 63 23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   22 พ.ค. 63 27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   22 พ.ค. 63 22
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   22 พ.ค. 63 22
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   22 พ.ค. 63 22
View : 573