пї ทำเนียบบุคลากร : กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

กองช่าง

นายชัยวิชิต พรหมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0615279650

นายธนากร กาลพฤกษ์
นายช่างโยธา

นายประจักษ์ เลี้ยวไทยสง
ผู้ช่วยช่างประปา
064-0913837

นางสาวอิงอร วรรณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
098-1197641