องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อรวมกฏหมายท้องถิ่น วันที่ ผู้ชม
มติ ก.อบต.

มติ ก. อบต. กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือ...

13 พ.ย. 61 180
กฎระเบียบกระทรวง

กฎระเบียบกระทรวง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปก...

13 พ.ย. 61 169
พรก/พรบ.

...

13 พ.ย. 61 165
ตอบข้อหารือ

...

13 พ.ย. 61 616
มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข...

13 พ.ย. 61 3452
แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560

แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ...

13 พ.ย. 61 197