องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อช่องทางการให้บริการ วันที่ ผู้ชม
โอเพนแชททาง Line/Facebook

โอเพนแชททาง Line : ติดต่อสอบถาม &nb...

30 ม.ย. 64 10
มติ ก.อบต.

มติ ก. อบต. กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือ...

13 พ.ย. 61 222
กฎระเบียบกระทรวง

กฎระเบียบกระทรวง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปก...

13 พ.ย. 61 218
พรก/พรบ.

...

13 พ.ย. 61 207
ตอบข้อหารือ

...

13 พ.ย. 61 715
มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข...

13 พ.ย. 61 3745
แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560

แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ...

13 พ.ย. 61 243