пї ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีโนนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อบต.ศรีโนนงาม  
  • คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร      
  • เอกสารเผยแพร่  
  1. ​คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
  2. กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3. กฎหมายกระจายอำนาจ  
  4. แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  5. งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม  
  6. งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ  
  7. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
  8. สถิติผู้มารับบริการศูนยข้อมูลข่าวสาร    
View : 974