пї การประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

Gallery :: การประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
เมื่อวันที่ 24  เมษายน  25666 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
          องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้ดําเนินการประชุมประจําเดือนเพื่อผู้บริหารได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นําโดย นายประดิษฐ์  สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามเป็นประธานในการประชุมและมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบลจํานวน 14 คน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 คน พนักงานจ้าง จํานวน 13 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบาย ดังนี้
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ  การบริหารงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม  และให้ความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ  ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยืมทรัพย์สินของราชการ  การวางระบบการจัดทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สิน  ยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ  
2. การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม
3. การดําเนินงานให้เป็นไปมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. กําหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
7. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
8.การให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
9.ความคืบหน้าของการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

10.การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ 
วันที่ : 25 เมษายน 66   View : 125