пї การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

Gallery :: การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 18  กรกฏาคม พ.ศ.2566  ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2566  ประกอบด้วย  5 ด้าน ดังนี้

ด้านที่  1  การบริหารจัดการ

ด้านที่  2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านที่  3  การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่  4  การบริการสาธารณะ

ด้านที่  5  ธรรมาภิบาล

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 18 สิงหาคม 66   View : 39