пї กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 7 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

Gallery :: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 7 สิงหาคม 2566
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ตอนเช้า โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่งนตำบล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าแถวเคารพชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

วันที่ : 18 สิงหาคม 66   View : 39