องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 รอบ 6 เดือน 13 ก.ค. 63 168
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 13 ก.ค. 63 147
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 23 มิ.ย. 63 190
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 23 มิ.ย. 63 182
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 9 มิ.ย. 63 218
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 9 มิ.ย. 63 186
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี(41) 28 ม.ย. 63 228
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน ประจำปี(39) 28 ม.ย. 63 203
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(38) 28 ม.ย. 63 236
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต(40) 28 ม.ย. 63 203
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 28 ม.ย. 63 187
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 27 ม.ย. 63 205
การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 27 ม.ย. 63 175