องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 รอบ 6 เดือน 13 ก.ค. 63 30
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 13 ก.ค. 63 32
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 23 มิ.ย. 63 63
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 23 มิ.ย. 63 46
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 9 มิ.ย. 63 48
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 9 มิ.ย. 63 39
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี(41) 28 ม.ย. 63 72
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน ประจำปี(39) 28 ม.ย. 63 60
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(38) 28 ม.ย. 63 82
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต(40) 28 ม.ย. 63 68
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 28 ม.ย. 63 63
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 27 ม.ย. 63 62
การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 27 ม.ย. 63 64