пї การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดทำโครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรีโนนงามน่าอยู่) และประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีโนนงาม ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

โครงการ    ธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีโนนงามดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 พฤษภาคม 64 View : 859
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :