องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 14 ก.ค. 63 125
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 24 มิ.ย. 63 127
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการแสดงเจตจำนงสุจริต การกำหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 24 มิ.ย. 63 124
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 10 มิ.ย. 63 115
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ(48) 28 ม.ย. 63 205
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(47) 28 ม.ย. 63 173
มาตรการป้องกันการรับสินบน(46) 28 ม.ย. 63 176
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(45) 28 ม.ย. 63 174
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง(44) 28 ม.ย. 63 186
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(43) 28 ม.ย. 63 160
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(42) 28 ม.ย. 63 148