องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 14 ก.ค. 63 37
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 24 มิ.ย. 63 47
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการแสดงเจตจำนงสุจริต การกำหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 24 มิ.ย. 63 51
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 10 มิ.ย. 63 39
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ(48) 28 ม.ย. 63 84
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(47) 28 ม.ย. 63 63
มาตรการป้องกันการรับสินบน(46) 28 ม.ย. 63 71
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(45) 28 ม.ย. 63 76
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง(44) 28 ม.ย. 63 79
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(43) 28 ม.ย. 63 73
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(42) 28 ม.ย. 63 65