пї แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 66 View : 105
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :