องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 24 มิ.ย. 63 68
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปี 2562 23 มิ.ย. 63 83
แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรม 23 มิ.ย. 63 68
การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 23 มิ.ย. 63 105
การสนับสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 23 มิ.ย. 63 109
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.ศรีโนนงาม ประจำปี 2562 23 มิ.ย. 63 61
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม 9 มิ.ย. 63 58
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 28 ม.ย. 63 82
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 28 ม.ย. 63 72
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 28 ม.ย. 63 64
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 28 ม.ย. 63 68