องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 24 มิ.ย. 63 181
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปี 2562 23 มิ.ย. 63 423
แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรม 23 มิ.ย. 63 155
การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 23 มิ.ย. 63 306
การสนับสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 23 มิ.ย. 63 334
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.ศรีโนนงาม ประจำปี 2562 23 มิ.ย. 63 221
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม 9 มิ.ย. 63 192
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 28 ม.ย. 63 208
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 28 ม.ย. 63 172
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 28 ม.ย. 63 151
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 28 ม.ย. 63 151