пї รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายการผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 2 มีนาคม 66 View : 125
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :