пї การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
 
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล..คลิก..ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 66 View : 160
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :