пї ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 24

หัวข้อ:: ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีโนนงาม
โดยกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม 
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ในปัจจุบันเมืองไทยเราได้กลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมานี้เอง  ทำให้ประเทศของเราชุมชนของเรานึกถึงความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน   ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีการสืบทองภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราจึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและร่วมภูมิใจกับบุคลในท้องถิ่นด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานเป็นการดำรงในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นโดยมีการปรับสภาพการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา (ประเวศ วะศรี, ๒๕๓๖)

ความหมายของภูมิปัญญา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๔๒ (๒๕๔๖,หน้า ๘๒๖) ได้ให้ความหมายของคำว่า  ภูมิปัญญาไว้ว่า “พื้นความรู้ความสามารถ” ภูมิปัญญา  หมายถึง  ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนหรือเป็นลักษณะสากลที่หลายถิ่นมีคล้ายกันก็ได้  ภูมิปัญญา ชาวบ้านในแต่ละถิ่นเกิดจากการแสวงหาความรู้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  ภูมิปัญญานี้จึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและชาวบ้าน เช่น การประกอบพิธีกรรมของชุมชน หรือประเพณีการรวมกำลังช่วยกันทำงานใหญ่หลวงเกินวิสัยที่จะทำสำเร็จได้โดยคนเดียวเป็นต้น ภูมิปัญญาหมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรของบุคคลหรือ ทรัพยากรความรู้ก็ได้ทรัพยากรความรู้ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่ ความรู้ในสาขาอาชีพหรือวิชาการด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การถนอมอาหาร วัฒนธรรม ศิลปะ จารีตประเพณี เป็นต้นส่วนทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่ ชาวนาผู้ประสบความสำเร็จในการผลิต  พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในบายศรี เป็นต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็นคำที่รู้จักกันมานานพอสมควร เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง  หลายแง่มุม ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ในแง่มุมต่างกัน ดังนี้


    ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชนชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา" (สามารถ จันทร์สูรย์,๒๕๓๓ อ้างถึงใน สำเนียง สร้อยนาคพงษ์, ๒๕๓๕:๒๔) ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีวิต ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน เพราะสังคมเปรียบเสมือนมนุษย์  หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  (ประเวศ วสี,๒๕๓๔) อ้างถึงใน นิลุบล คงเกตุ,๒๕๔๐ หน้า ๔๓) วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (๒๕๔๒:๑๐๘) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึงองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย    โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ใหม่  และพัฒนาให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๓:๒๐๔) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย รัตนะ บัวสนธิ์ (๒๕๓๕:๓๕) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์ชองบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง  แต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล

     สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง และนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน  ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดทำ  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย


ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายร่วมถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน  คิดค้นขึ้นแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา  เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน  ดังนั้น  จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดำเนินชีวิตในวงกว้าง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา  ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑)  ได้จำแนกไว้รวม ๑๐ สาขา คือ

    ๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น

    ๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อ ชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มหัตถกรรม และอื่นๆ เป็นต้น

    ๓. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้

    ๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน

    ๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน

    ๖. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

    ๗. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น

    ๘. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล

    ๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท

    ๑๐.  สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล  และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น


คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้
      1. ภูมิปัญญาด้านการเกษตร
      2. ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจ
      3. ภูมิปัญญาด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ
      4. ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมู่บ้าน
      5. ภูมิปัญญาด้านศิลปะ
      6. ภูมิปัญญาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
      7. ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม

    ขอบคุณข้อมูลจาก 
http://www.kratoke.go.th/

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้านอุตสาหกรรม / หัตถกรรม
ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความเชี่ยวชาญ / ภูมิปัญญาด้าน การถ่ายทอดความรู้
1 นายสมัย เกษี หมู่ 6 บ้านหนองบัว ด้านหัตถกรรม จักสาน ทอตะกร้าจากไม้ไผ่
2 นางสมัย บัวจันทร์ หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม ทอตะกร้า สานงาน แฮนเมด
3 นางอุษาวลี สุทธภัคดี หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม ทอตะกร้า สานงาน แฮนเมด
4 นางประทุมวรรณ สุคะจะ หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม ทอตะกร้า สานงาน แฮนเมด
5 นางเพ็ญพักตร์ คันมีบุตร หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม สานกระเป๋า
6 นางดวงใจ ธรรมรส หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม สานกระเป๋า
7 นางทองแดง ศรีบุญเรือง หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม สานกระเป๋า
8 นางสวรรค์ดารา ปัญญาคม หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม สานกระเป๋า
9 นางสุคะตะ คันทะบุตร หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม สานกระเป๋า
10 นางแก้วทิพย์ ปัญยาคม หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านหัตถกรรม สานกระเป๋า
 
ด้านปรัชญา
ที่  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ ความเชี่ยวชาญ / ภูมิปัญญาด้าน การถ่ายทอดความรู้  
 1 นายไท ยอดจักร์  หมู่ 3 บ้านตาเหมา  ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี มัคนายก  
2 นายบู่ บัวจันทร์ หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี มัคนายก  
3 นายทองพูน อินทร์ทองขาว หมู่ 2 บ้านหนองรุง ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี ทำขวัญนาค  
4 นางนุ่น ธรรมบุญ หมู่ 2 บ้านหนองรุง ด้านปรัชญา รำแม่มด  
5 นางเขียว กุดแป่ง หมู่ 9 บ้านหนองโบสถ์ ด้านปรัชญา จั้มปู่ตา  
6 นายสมาน มโนธรรม หมู่ 1 บ้านโนนงาม ด้านปรัชญา หมอธรรม  
7 นายสมจิตร อร่ามเรือง หมู่ 1 บ้านโนนงาม ด้านปรัชญา หมอธรรม  
8 นายถนอม วงนิล หมู่ 2 บ้านหนองรุง ด้านปรัชญา หมอธรรม เป่ารักษาอาการปวด  
 
ด้านการแพทย์
ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความเชี่ยวชาญ / ภูมิปัญญา การถ่ายทอดความรู้
1 นายปรีชา นิสวงค์ หมู่ 5 บ้านโนนแก ด้านการแพทย์ นวดแผนไทย
2 นายไท หอมหุล หมู่ 2 บ้านหนองรุง ด้านการแพทย์ ยาสมุนไพร
 
ด้านศิลปกรรม
ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความเชี่ยวชาญ / ภูมิปัญญาด้าน การถ่ายทอดความรู้
1 นายสมโภ สิราลักษณ์ หมู่ 1 บ้านโนนงาม ด้านศิลปกรรม กลองยาว
2 นายนาวา พันธ์แก่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองรุงน้อย ด้านศิลปกรรม เป่าแคน
 
ด้านเกษตรกรรม / อุตสาหกรรม
ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความเชี่ยวชาญ / ภูมิปัญยาด้าน การถ่ายทอดความรู้
1 นายสมหวัง มนพรหมมา หมู่ 1 บ้านโนนงาม ด้านเกษตรกรรม ทำเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด
2 นางจันทร์เพ็ญ บัวจันทร์ หมู่ 1 บ้านโนนงาม ด้านเกษตรกรรม ทำเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด 

รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 15 มิถุนายน 66 View : 295
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :