пї ตัวชี้วัดการประเมิน ITA : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) 28 ม.ย. 66 49
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 22 ก.พ. 66 124
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ก.พ. 66 127
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 22 ม.ย. 65 450
ไขข้อข้องใจ ITA 12 ม.ค. 65 515
ITA 2565 11 ม.ค. 65 545
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 18 พ.ย. 64 578
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 7 พ.ค. 64 715