пї มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี 2564

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 64 View : 683
ตัวชี้วัดการประเมิน ITA
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565  (ดู 572)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564  (ดู 815)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564  (ดู 683)
ITA 2565  (ดู 640)
ไขข้อข้องใจ ITA  (ดู 617)
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 239)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 251)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :