пї วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน


"วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน"

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2565
สภาพปัญหาที่พบโดยสังเขป
จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในการจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงานวันเด็กทั่วประเทศในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเยาวชนในระยะยาวพอสังเขปดังนี้
1. พฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ จากผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กทำให้เห็น
2. พฤติกรรมการแก่งแย่ง แข่งขัน มากกว่าพฤติกรรมการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น จากข้อมูงข้างต้นเราจึงควรร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง แบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนด้วยงานวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี

 

วัตถุประสงค์

1.ปลูกฝังค่านิยมปลอดอบายมุขในครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน

2.ปลูกฝังค่านิยมการแบ่งปัน

3.อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทย เช่นการตักบาตร การแสดงที่อยู่บนฐานของวัฒนธรรมไทย

4.ลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙
วันที่ : 17 มกราคม 65 View : 698
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :