пї การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Link : ????แบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ อปท.
Link : ????แบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ อปท.ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
316943636_189110017030215_5052921145381565067_n.jpg   22 ธ.ค. 65 160
วันที่ : 22 ธันวาคม 65 View : 1030
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :