пї การประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับหน่วยงานของรัฐ


การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

 
แผนการบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564....คลิก...

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564....คลิก.....

วันที่ : 20 มิถุนายน 65 View : 474
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :