пї โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำให้เด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำให้เด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566


วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำให้เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้รับเกียรติจากนายอำนาจ น้อยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง และนางสาวอาภรณ์ พวงแย้ม พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ

วันที่ : 17 สิงหาคม 66 View : 48
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน  (ดู 843)
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงามกรณีพิเศษ  (ดู 634)
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปี 2565  (ดู 117)
โครงการทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 61)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  (ดู 50)
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565  (ดู 62)
โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566  (ดู 95)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :