пї โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ณ วัดตาเหมา ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนเนื่ิองในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 โดยนายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามได้เป็นประธานในพิธี
การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพรีท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน

วันที่ : 17 สิงหาคม 66 View : 62
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน  (ดู 843)
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงามกรณีพิเศษ  (ดู 634)
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำปี 2565  (ดู 118)
โครงการทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566   (ดู 61)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  (ดู 50)
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565  (ดู 62)
โครงการการแข่งขันกีฬา “ศรีโนนงามสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566  (ดู 96)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :