пї ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อ:: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   20 พ.ค. 63 517
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   27 ม.ย. 63 424
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   27 ม.ย. 63 421
วันที่ : 27 เมษายน 63 View : 1073
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :